Εισαγωγή

Ο διαδικτυακός τόπος freshlooks.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που έχει δημιουργηθεί από την εταιρία Fresh Looks IKE, με Α.Φ.Μ. 801243556 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, αριθμό ΓΕΜΗ 152543901000 με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@freshlooks.gr, και τηλέφωνο εξυπηρέτησης : 216.0705.395, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα χωρίς εξαίρεση τους κατωτέρω όρους χρήσης του που περιλαμβάνονται στο παρόν. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους, τότε πρέπει να απέχει από την επίσκεψη του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου καθώς επίσης και από οιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιαδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Επιχείρηση.

Γενικοί όροι

Η Επιχείριση δύναται κατά πάντα χρόνο να προσθέτει, τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες Προϊόντων

H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την αλήθεια και την πληρότητα/ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο (www.freshlooks.eu), σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρία, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τις εκ παραδρομής καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Η επιχείρηση εξ αυτού του λόγου στα πλαίσια των συναλλαγών της από το διαδικτυακό τόπο δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που ενδεχομένως θα υποστεί χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου ή τρίτος από οιαδήποτε αιτία.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του διαδικτυακού τόπου ανήκουν στην Επιχείρηση. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Σε καμιά περίπτωση η Επιχείρηση, ο νόμιμος εκπρόσωπος της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων μελών του.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Επιχείρησης και των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει, ήτοι το Ελληνικό Δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με βάση πάντα τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H Επιχείρηση δημιούργησε τον διαδικτυακό ιστότοπο με μοναδικό σκοπό την πώληση των προϊόντων της και την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή, είναι σημαντικό ο χρήστης να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας και οι οποίες διαφυλάσσονται από την επιχείρηση. Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία ο χρήστης παρέχει κατά τη διάρκεια των παραγγελιών του στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι πληροφορίες που δίδονται εκούσια από τους χρήστες της αναφερομένου διαδικτυακού τόπου, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα, ώστε να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Η Επιχείρηση δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.Για το λόγο αυτό οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους χρήστες του ιστότοπου, να παρέχουν στην Επιχείρηση προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), και μόνον τις απαραίτητες πληροφορίες που επιβάλλει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εκ μέρους του χρήστη προσκόμιση των προσωπικώνδεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της επιχείρησης.

Πολιτική Επιστροφών

Η Επιχείρηση παρέχει πληρέστατα στοιχεία στις περιγραφές των προϊόντων ώστε να μπορεί ο χρήστης να διαμορφώνει εμπεριστατωμένη άποψη για το προϊόν από την οθόνη του υπολογιστή του γρήγορα και εύκολα. Στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή ελλείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Επιχείρηση ο χρήστης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην επιχείρηση καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Επιχείρηση αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Ειδικότερα, σε περίπτωση τελικής ακύρωσης της παραγγελίας, τότε εφόσον η παραγγελία είχε γίνει με χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας η Επιχείρηση θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Επιχείρησης πλέον. Η Επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του στον αγοραστή/χρήστη στο κατάστημα. Στην περίπτωση πληρωμής μέ αντικαταβολή μέσω της συνεργαζόμενης με την Επιχείρηση εταιρίας ταχυμεταφορών, η επιστροφή θα πραγματοποιείται από τηνεν λόγω εταιρία. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της Επιχείρησης προς τον πελάτη.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Η υπαναχώρηση πρέπει να είναι έγγραφη και δύναται να είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ενώ ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε κατά τον ίδιο τρόπο που το εισέπραξε μαζί με τα έξοδα αποστολής, εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, εφόσον έχουν ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (ενδεικτικά κρέμες, καλλυντικά κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 216.0705.395, είτε μέσω e-mail στο info@freshlooks.gr